KOI - BLUE KOI

$69.99

KOI CBD- BLUE KOI

Blue Raspberry Dragonfruit

A Burst of Sweet Blue Raspberries mixed with an Exotic Dragonfruit.